Slide برای دیدن آثار کلیک کنید نمایشگاه مجازی آثار فرخ اصالت
  • معرفی کانون

  • دانش آموختگان معماری دانشگاه تهران

  • پیشخوان رویدادهای کانون

  • قاب خاطره ها

  • مخزن

  • ویترین فرصت های شغلی

پــــــــــــیش درآمـــــــــــــــد سایــــــــــت

با‌نام خداوند بخشاینده ومهربان

آخرین روزهای دوره ی هفتم که قصد برگزاری فاخری برای مجمع پیش رو داشتیم، فقدان پایگاه داده‌های اعضای کانون برای مشارکت بیشتر مانع می شد، زمانی که حامیان مالی کانون هم به دلیل فقدان یک سایت فعال حمایت شان را دریغ کرده بودند، به روزرسانی سایت کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران  به نخستین هدف در دوره ی هشتم بدل شد و شانس حضور تحریریه ی سابق امکان انتقال و ارتقای محتوای سایت موجود را تایید و ممکن می ساخت. اعضای جوان تر این دوره که این بار همعصر با دوران کرونا از توانمندی مباحثه و حصول نتایج در فضای مجازی برخوردار بوده اند نیز موضوع راه اندازی یک سایت پرتوان را با حامی جدید، امکانات فکری و ابزاری شان پیش برده و محقق  می ساختند.

واقعیت تلخ دور ماندن توامان معماران مستقل و دانش آموخته ی کانون از‌‌‌‌ کار‌‌های پر رونق معماری، ناشی از رکود مداوم اقتصادی و ازعرصه های تصمیم سازی و نیز بی اعتنایی سازمان اصلی آموزشی کشور به آنان با پشت کردن این جمع مستقل به هیاهوی فضای مجازی معماری تشدید شده است. که موجب معطل ماندن وظایف کانون و حتی بر‌خی ارتباطات و موهبات سنت شده این جامعه ی صمیمی دانش آموختگی در سال های اخیر بوده است. پیش آمد کوید نوزده و خانه نشین کردن اصطلاحی اقشار فرهنگی و از جمله اعضای این دوره ی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران خود فرصتی بود تا این گروه با بی اعتنایی به این رکود مضاعف و تعویق دیدارهای دور و نزدیک، با پافشاری بر سلامت اجتماعی به کمک ابزار مجازی در این فضای وسیع به دنبال ریشه های پایا و فراگیر برای توسعه ی ارتباطات لازم باشد.

هم اکنون این تلاش چند ماهه به ثمر نشسته و سایت کانون به عنوان زیرساخت فضای مجازی ودیتابیس اعضای کانون پذیرای همه ی دانش آموختگان معمار دانشگاه تهران به عنوان اعضا و نیزهمه ی معماران، هنرمندان واهل خرد برای مشارکت دراهداف خویش هست.

نزدیک شدن به چهره ی واقعی معماری از اهداف رسانه ای این سایت به شمار می رود آنجا که تبادل تجارب و اخبار هنر ومعماری بدون قضاوت صورت می گیرد. این رسانه از آنجا که خویش را همکار نهادهای مدنی و به ‏ویژه انجمن های  معماری و هنر و علوم انسانی می داند و فاقد رقابت با هر نهاد ورسانه‌ی دیگر است، می تواند و بایستی بدون تندروی وتفر‌قه اندازی  های مرسوم در نزدیکی به حقیقت معماری بکوشد. دریافت و نگهداری خاطرات و تجارب اعضای معمار با ثبت شخصی یا از طریق نزدیکان شان، ثبت سفرنامه ها و سرگذشت نامه ها ی کاری همراه با معرفی و نقد کتاب خواهد توانست تا حدی کمبود مرکز اسناد پردیس (دانشکده‌ی نخستین) هنرهای زیبا را جبران کند و برای باسوادی معماری و هنر ما که از اهداف اصلی هر رسانه ی علمی و متعلق به دانشوران هست، فعال‌بماند. رفته رفته نیز همراهان کانون و متخصصان همراه خواهند کوشید با تدوین مرامنامه های حرفه ای لازم و برای ارتقای کانون با یاری حامیان خلاق، مشارکت کنند و برتبیین نقش‌های کلیدی و موثر بر معماری سرزمین و بازخوانی های ضروری محیط، شهر، معماری معاصر، معماری مدرن و معماری بومی آن بکوشند و‌شناسنامه‌ی یک جمع ارجمند از نسلی را برای نسل حاضر و آیندگان باقی گذارند.

افشین اخلاص پور  – رییس هیئت مدیره دوره هشتم  –  تابستان ۱۳۹۹ خورشیدی

حــــــــــــامیــــــــــان کانــــــــــون

مطالــــــــــــــــــــــب روز

پیشخــــــــوان رویــــــــدادهای کانـــــــــون

فهرست