کلوناد – هنرهای زیبا

  1. خانه
  2. کلوناد – هنرهای زیبا

کلوناد – هنرهای زیبا

.کلوناد همزاد معماری است، همزاد با معماری دینی و غیر دینی که گاه محصور می‌کند و گاه  راه می‌دهد. با سایه از آدمی مراقبت می‌کند تا از فضای معمارانه‌ای بگوید

کلوناد  ما هم، ازفضا و خاطرات خانه می‌گوید و دعوت می‌کند، گاه تکیه گاهست و حیات را محصور نمی‌کند . شروع کلاس‌های معماری از هنر مستظرفه ی ایران و حتی مستاجری خانه ی اول را پشت سر می‌گذارد، کلوناد هنرها  از دوران مدرن برمی‌خیزد. سایه گاهست و جاری می‌شود. ‏از معماری به دیگر هنرها می‌رقصد. از پله‌ها بالا می‌رود تا با شعر و فلسفه با علوم و فنون همگام شود.

در شبکه‌ی کلوناد هنرها تبادل تجارب و اخبار هنر بدون قضاوت صورت می‌گیرد. این شبکه از آنجا که خویش را فاقد رقابت ‏و همکار رسانه‌های معماری و ‏هنر و علوم انسانی می‌داند، بدون تندروی و تفرقه اندازی‌های ‏مرسوم در نزدیک شدن به حقیقت معماری می‌کوشد.

آسانسور و آپارتمان، بتن و فولاد، لوازم ترسیم و ابزار اندازه‌ گیری، فقط برخی ازفهرست اختراعات تحول‌ساز بشر واز زمره‌ی معماری اند، در فهرستی نه چندان بلند که تا امروز اینترنت گوی سبقت را ربوده و در نتیجه‌ی گسترش مقیاس (ملی کردن و جهانی کردن) و کاهش مقیاس (کوچک شدن محیط های کار و زندگی)، گسسته شدن جمع‌های سنتی و‏بروکراسی‌های بزرگ اتفاق افتاده است وافراد واحدهای اصلی و متصل در جامعه‌ی شبکه‌ای خواهند بود.

کلوناد هنرهای زیبا با ریشه ی تاریخی اش همان نشان گسترش فضاهای عمومی است  و همچون شبکه‌های اجتماعی که صاف و افقی هستند ، غیر سلسله مراتبی باقی خواهد ماند و بدون مرکزیتی یگانه تا بر شما مخاطبانش، این مراکز چندگانه تکیه کند و از تاثیرهمه‌ی ابزا‌های نوین براین رسانه یاری می‌گیرد تا کارخود را بهتر انجام دهد.

 آدرس اینستاگرام کلوناد :  colonnade_finearts @

فهرست