هیئت مدیره ی دوره های مختلف

۱ هیئت مدیره دوره اول

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس سیدرضا هاشمی عضو اصلی
2 خانم مهندس انوشه منصوری عضو اصلی
3 آقای مهندس سیامک جولایی عضو اصلی
4 آقای مهندس سیدمحسن میرحیدر عضو اصلی
5 آقای مهندس علیرضا قهاری عضو اصلی
6 آقای مهندس سیدحمید نوحی عضو علی البدل
7 آقای دکتر عطاء اله امیدوار عضو علی البدل
8 آقای مهندس مهرداد هاشم زاده همایونی بازرس اصلی
9 آقای مهندس علیرضا سرحدی بازرس اصلی
10 آقای مهندس مصطفی کاظمی اسفه بازرس علی البدل

 

۲  هیئت مدیره دوره دوم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 خانم مهندس انوشه منصوری عضو اصلی
2 آقای مهندس محمدرضا احترامی عضو اصلی
3 آقای مهندس علیرضا قهاری عضو اصلی
4 آقای مهندس ناصر پیرداوری عضو اصلی
5 آقای مهندس سیامک جولایی عضو اصلی
6 آقای مهندس شهرام معتدل عضو اصلی
7 آقای مهندس علیرضا بابکی راد عضو اصلی
8 آقای مهندس سیدمحمدحسن اسحقی عضو علی البدل
9 خانم مهندس سوسن یزدانی عضو علی البدل
10 آقای مهندس احمد دستوری مقدم عضو علی البدل
11 آقای مهندس علیرضا سرحدی بازرس اصلی
12 خانم مهندس فرزانه عطاءالهی بازرس اصلی
13 قای مهندس مهرداد هاشم زاده همایونی بازرس علی البدل

 

 

 

بازرسان سال دوم ـ دوره دوم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 خانم مهندس فرزانه عطاءالهی بازرس اصلی
2 آقای مهندس عباس طاهری بازرس اصلی
3 آقای مهندس کامران گودرزی بازرس علی البدل

 

بازرسان سال سوم ـ دوره دوم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 خانم مهندس فرزانه عطاءالهی بازرس اصلی
2 خانم مهندس دردانه دُره بازرس اصلی
3 آقای مهندس محمد حسنوندی بازرس علی البدل

 

۳  هیئت مدیره دوره سوم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس سیدمحمدحسن اسحقی عضو اصلی
2 آقای مهندس فرامرز تطهیری مقدم عضو اصلی
3 آقای مهندس سیامک جولایی عضو اصلی
4 آقای مهندس ناصر پیرداوری عضو اصلی
5 آقای مهندس آرلن استپانیان عضو اصلی
6 آقای مهندس حمیدرضا رفیع نژاد عضو اصلی
7 آقای مهندس محمدامیر کرامت عضو اصلی
8 آقای مهندس شهرام معتدل عضو علی البدل
9 آقای مهندس ایرج نیلی عضو علی البدل
10 آقای مهندس بهروز میثمی فرد عضو علی البدل
11 خانم مهندس دردانه دُره بازرس اصلی
12 آقای مهندس علیرضا بابکی راد بازرس اصلی
13 آقای مهندس کامران گودرزی بازرس علی البدل

 

 

 

۴  هیئت مدیره دوره چهارم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس سیامک جولایی عضو اصلی
2 آقای مهندس بهروز میثمی فرد عضو اصلی
3 آقای مهندس شهرام معتدل عضو اصلی
4 آقای مهندس ناصر پیرداوری عضو اصلی
5 آقای مهندس سعید عباس زاده عضو اصلی
6 آقای مهندس محمدمهدی عمادی جمالی عضو اصلی
7 آقای مهندس مهرداد هاشم زاده همایونی عضو اصلی
8 آقای مهندس علیرضا بابکی راد عضو علی البدل
9 آقای مهندس محمدامیر کرامت عضو علی البدل
10 خانم مهندس دردانه دُره بازرس اصلی
11 آقای مهندس کامران گودرزی بازرس اصلی
12 آقای مهندس سیامک درودی آهی بازرس علی البدل

 

بازرسان سال سوم ـ دوره چهارم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 خانم مهندس دردانه دُره بازرس اصلی
2 خانم مهندس ژیلا سربازی بازرس اصلی
3 آقای مهندس سیدمحمدحسن اسحقی بازرس علی البدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۵  هیئت مدیره دوره پنجم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس هوشنگ امیر اردلان عضو اصلی
2 آقای مهندس مهرداد هاشم زاده همایونی عضو اصلی
3 آقای مهندس علی یاوری عضو اصلی
4 آقای مهندس حمیدرضا ناصرنصیر عضو اصلی
5 آقای دکتر حامد مظاهریان عضو اصلی
6 خانم مهندس فرزانه عطاءاللهی عضو اصلی
7 خانم مهندس آناهیتا خدادادی عضو اصلی
8 آقای مهندس سیدمهدی گرامی عضو علی البدل
9 خانم مهندس مهری محبی عضو علی البدل
10 آقای مهندس وحید افشین مهر عضو علی البدل
11 آقای مهندس آرلن استپانیان بازرس اصلی
12 خانم مهندس پروین قائم مقامی بازرس اصلی
13 آقای مهندس محمدامیر کرامت بازرس علی البدل

 

بازرسان سال دوم- دوره پنجم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس آرلن استپانیان بازرس اصلی
2 آقای مهندس سیروس مهراندیش بازرس اصلی
3 خانم مهندس سوسن یزدانی بازرس علی البدل

 

بازرسان سال سوم- دوره پنجم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس آرلن استپانیان بازرس اصلی
2 آقای مهندس سیروس مهراندیش بازرس اصلی
3 آقای مهندس حسین علی رهبری بازرس علی البدل

 

 

 

۶ هیئت مدیره دوره ششم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس آرلن استپانیان عضو اصلی
2 خانم مهندس فرزانه عطاءاللهی عضو اصلی
3 آقای مهندس محمدامیر کرامت عضو اصلی
4 آقای مهندس شهرام گل امینی عضو اصلی
5 آقای مهرداد مرعشی عضو اصلی
6 آقای مهندس سیروس مهراندیش عضو اصلی
7 آقای مهندس حمیدرضا ناصرنصیر عضو اصلی
8 آقای مهندس حسینعلی رهبری عضو علی البدل
9 آقای مهندس رضا خوانپایه عضو علی البدل
10 آقای مهندس حمید آریامجد عضو علی البدل
11 خانم مهندس دردانه دُره بازرس اصلی
12 آقای مهندس علی یاوری بازرس اصلی
13 خانم مهندس آوید ثاقب طالبی بازرس علی البدل

 

بازرسان سال دوم- دوره ششم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس علی یاوری بازرس اصلی
2 آقای مهندس سهیل سهیلی زاده بازرس اصلی
3 خانم مهندس دردانه دُره بازرس علی البدل

 

بازرسان سال سوم- دوره ششم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 خانم مهندس دردانه دُره بازرس اصلی
2 آقای مهندس کامران گودرزی بازرس اصلی
3 خانم مهندس آوید ثاقب طالبی بازرس علی البدل

 

 

۷  هیئت مدیره دوره هفتم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس افشین اخلاص پور عضو اصلی
2 آقای مهندس آرلن استپانیان عضو اصلی
3 خانم مهندس دردانه دُره عضو اصلی
4 آقای مهندس محمدامیر کرامت عضو اصلی
5 آقای مهندس شهرام گل امینی عضو اصلی
6 آقای مهندس سیروس مهراندیش عضو اصلی
7 آقای مهندس سیدجواد میرحسینی عضو اصلی
8 آقای مهندس علی اصغر بهادری عضو علی البدل
9 آقای مهندس سعید عباس زاده عضو علی البدل
10 خانم مهندس نسرین سماوی عضو علی البدل
11 آقای دکتر نادر روزرخ بازرس اصلی
12 آقای مهندس کامران گودرزی بازرس اصلی
13 آقای مهندس علی یاوری بازرس علی البدل

 

8-  هیئت مدیره دوره هشتم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای مهندس افشین اخلاص پور عضو اصلی
2 خانم مهندس هدی پژهان عضو اصلی
3 آقای مهندس کورش بزرگمنش عضو اصلی
4 آقای مهندس سعید عباس زاده عضو اصلی
5 خانم مهندس حوریه مشهدی موخر عضو اصلی
6 آقای مهندس حمیدرضا ناصرنصیر عضو اصلی
7 آقای مهندس امیر یاری عضو اصلی
8 آقای مهندس علی اکبر موسوی عضو علی البدل
9 خانم مهندس رها رهبانی عضو علی البدل
10 آقای دکتر سهیل سهیلی زاده عضو علی البدل
11 آقای مهندس سیروس مهراندیش بازرس اصلی
12 مهندس شهرام گل امینی بازرس اصلی
13 آقای دکتر نادر روزرخ بازرس علی البدل
فهرست